Bible Text: Sprüche 16, 9 | Prediger: Sebastian van Marwyk | es spricht Sebastian van Marwyk zum Thema: Der Mensch denkt – Gott lenkt